Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

5467456745675_960855261

 

 H ΕΣΕΕ πραγματοποιεί με το ΙΝΕΜΥ σε εξαμηνιαία βάση έρευνα πεδίου (Η αναφερόμενη πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου 2012) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3.000 εμπορικών επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου στο σύνολο της χώρας. Η επανάληψη της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία χρονοσειράς αναφορικά με βασικές μεταβλητές ώστε να αποτυπωθεί ακριβέστερα η πραγματική εικόνα του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας διευρυνόμενης βάσης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ερευνών πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΠΜΕ – ΜΜΕ.

Η έρευνα αυτή δίνει την ευκαιρία του ορισμού της υπερχρεωμένης επιχείρησης. Ορισμός υπερχρεωμένης επιχείρησης μπορεί να γίνει με τρία απλά κριτήρια: Τη μείωση του τζίρου, τον τραπεζικό δανεισμό και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Περαιτέρω, είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης νόμου – ρύθμισης για την υπερχρεωμένη επιχείρηση, αντίστοιχου με εκείνου των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. Στη ρύθμιση αυτή πρέπει να μπορεί να μετέχει κάθε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων και όσων έχουν οφειλές προς το ΤΕΜΠΜΕ.

Αποτελέσματα:

1.Ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων από το 2009 βρίσκεται σε συνεχή πτώση, ενώ οι έμποροι εκτιμούν ότι η μείωση το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος θα φτάσει ακόμα και το 53,4%.

ΕΤΟΣ

Μ.Ο. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2009

425,329,38 €

2010

392.914,05 €

2011

309.887,45 €

2012 (εκτίμηση)

144.507,86 €

2.Οι διαφοροποιήσεις στον κύκλο εργασιών σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης είναι μεγάλες, με τον τζίρο να ξεκινάει για τις πολύ μικρές από τα 75.847,53 ευρώ το 2011 και να φτάνει για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στα 3.522,939,30 ευρώ. Επιπλέον, το χονδρικό εμπόριο, σύμφωνα πάντα με την έρευνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στον τζίρο (75,0%) σε σύγκριση με το λιανικό εμπόριο (44,2%), για την περίοδο 2009 – 2012.

3.Τα χαμηλά ποσοστά κέρδους, τα οποία από το 2009 έφταναν μέσο όρο στο εμπόριο, τα 49.212,51 ευρώ, δέχονται με τη σειρά τους πιέσεις κάθε χρόνο ενώ η μείωση που προβλέπεται στο 2012 αγγίζει το 55%.

ΕΤΟΣ

Μ.Ο. ΚΕΡΔΟΥΣ

2009

49.212,51 €

2010

36.521,40 €

2011

25.198,60 €

2012 (εκτίμηση)

22.729,96 €

4.Σε όλα τα έτη, το χονδρικό εμπόριο παρουσιάζει υψηλότερα κέρδη, σχεδόν διπλάσια από το λιανικό εμπόριο, με το δεύτερο να έχει παρουσιάσει, σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών, υψηλότερα ποσοστά μείωσης των κερδών του σε σύγκριση με το χονδρικό εμπόριο.

 

Χονδρικό εμπόριο

Λιανικό εμπόριο

Ποσοστά μείωσης Κύκλου εργασιών 2009 – 2012

-75%

-44,2%

Ποσοστό μείωσης Κέρδους 2009 – 2012

-54,3%

-72,9%

5.Η απασχόληση στο εμπόριο, όπως τα άλλη μεγέθη, μειώνεται αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ο μέσος όρος απασχολουμένων στο εμπόριο ανά επιχείρηση το 2009 ήταν 3,67 ενώ η εκτίμηση για το 2012 είναι 2,58.

6.Και σε αυτήν την έρευνα επιβεβαιώνεται η αδυναμία των εμπορικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν, αφού μόλις το 27% του δείγματος έχει λάβει τραπεζικό δάνειο. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις (20 + εργαζόμενοι). Από τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει κάποιο δάνειο από τράπεζες, ο μέσος όρος ύψος δανείου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 1 εργαζόμενο) είναι 88.756,00 ευρώ, για τις μικρές (2 έως 9 εργαζόμενοι) 107.471,00 ευρώ, για τις μικρομεσαίες (10 – 19 εργαζόμενοι) 557.058,00 ευρώ, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις (20 εργαζόμενοι και άνω) 2.378.571,43 ευρώ. Για το σύνολο του εμπορίου ο μέσος όρος ύψους δανείου επιχείρησης ανέρχεται στα 145.495,29 ευρώ.

Υ.Γ Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 2.05%.