Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.σε courier – Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών 

 

imagesca88ks4i_03

 

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.σε courier – Έλεγχος νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών

(Αριθ. πρωτ.: A11/36869/3980/2.10.2012/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

 

... Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ που χορηγούνται σε επιχειρήσεις μέλη δικτύου ταχυμεταφορών είναι αορίστου χρόνου. Τα υπόλοιπα σημεία της διαδικασίας έκδοσης αδειών ΦΙΧ σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών παραμένουν όπως είχαν ….

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), έχει υλοποιήσει εφαρμογή στο διαδίκτυο, στον σύνδεσμο www.services.eett.gr/post, η οποία επιτρέπει στις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών και σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητεί τις ενεργές επιχειρήσεις που είναι μέλη ταχυδρομικού δικτύου, με ένα ή περισσότερα κριτήρια (ΑΦΜ, επωνυμία, πόλη, νομός κλπ). Στην επιστροφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία της/των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων στο δίκτυο των οποίων ανήκει. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. 

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας που εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ταχυμεταφορών σε μέλος ταχυδρομικού δικτύου ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΕΤΤ, εάν η επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα του μέλους ταχυδρομικού δικτύου. Ο ίδιος έλεγχος πραγματοποιείται εκτάκτως κατόπιν σχετικής καταγγελίας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται η έξοδος της επιχείρησης από το ταχυδρομικό δίκτυο, η άδεια κυκλοφορίας ανακαλείται, με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας προς την επιχείρηση, την αρμόδια ΔΟΥ, τα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 και την ΕΕΤΤ. Η υπηρεσία μεταφορών ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία εξόδου της επιχείρησης από το δίκτυο από την ΕΕΤΤ, προς την οποία απευθύνει σχετικό έγγραφο ερώτημα.

 

5. Τέλος, η υποχρέωση των μελών ταχυδρομικού δικτύου να φέρουν επί του ΦΙΧ για τον καθ’ οδόν έλεγχο αντίγραφο της βεβαίωσης της ΕΕΤΤ, από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλη δικτύου, καταργείται δεδομένου ότι ο έλεγχος πραγματοποιείται διαρκώς με τον ανωτέρω τρόπο από τις υπηρεσίες μεταφορών των Περιφερειών.