Η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

 

Η Αγορανομική Διάταξη 5/2010 τροποποιεί το άρθρο 82 της Α.Δ. 07/2009, σχετικά με τις υποχρεώσεις των κατόχων αδείας πρατηρίων υγρών καυσίμων. Τροποποιούνται και προστίθενται διατάξεις α) για την τήρηση των πινακίδων ενημέρωσης των καταναλωτών και β)ως προς την κοινοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων.

 

Η Αγορανομική διάταξη 5/2010 ορίζει ότι: “απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση”. Για την εξασφάλιση, επίσης, της πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές, μέσω της www.fuelprices.gr, ορίζεται ότι οι πρατηριούχοι που δεν έχουν δυνατότητα ενημέρωσης για τις αλλαγές των τιμών με άλλους τρόπους (μέσω SMS ή Internet) μπορούν να το κάνουν μέσω της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.  Τέλος,  το ύψος του επιβαλλομένου χρηματικού προστίμου για τους παραβάτες του άρθρου 82, καθορίζεται ως εξής:

 

  Α Χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, για μη καταχώριση των στοιχείων του πρατηρίου (Επωνυμία ,Δ/νση κ.τ.λ), στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.   β Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής της/ων τιμής/ων λιανικής πώλησης οποιουδήποτε είδους υγρού καυσίμου στο www.fuelprices.gr.   γ. Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, για μη αναγραφή κατά την προβλεπομένη σειρά στην αναρτημένη πινακίδα των ειδών υγρών καυσίμων.  δ Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ, για ύπαρξη και αναγραφή σε άλλη/ες πινακίδα/ες διαφορετικών τιμών λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων. Επιπλέον, εκτός από τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα  επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρ. 15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα.