Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 5.1.1. και 5.1.2. στο πλαίσιο του έργου:

“Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism/EXTRO – CULT”

που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος:

Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας -τιμής

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη