Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας 

«Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας»

 

Με προϋπολογισμό της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) προκηρύσσεται εντός των επομένων ημερών το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας».

Μέσω της δράσης που έχει σχεδιαστεί από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων.

Για να υπαχθεί μία επένδυση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 250.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο πέραν του ποσού αυτού δεν θα καταβάλλεται επιχορήγηση.

Tο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο δράσης είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

– Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

– Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.

– Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων. Συνεπώς, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων, αλλά έχουν τη δυνατότητα ή την επιθυμία να το πράξουν.

Συνεπώς, η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.

– Υπογραμμίζεται ότι η δράση αφορά αυστηρά στην επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

1. Απόβλητα Αστικού σκοπού

– Αστικά στερεά απόβλητα

– Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης (συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.λπ.)

– Ιλύς αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων

– Βιομηχανικά απόβλητα

– Ειδικά ρεύματα υλικών (οχήματα, έλαια, ελαστικά οχημάτων, απόβλητα υγειονομικών μονάδων κ.λπ).

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα που θα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

– Ανακύκλωσης: Οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

– Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας «Ανάκτηση» θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Επίσης σημειώνεται ότι η  διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια.

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης