ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ- ΔΙΜΕΡΕΙΣ,ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

917926927921922927925927924937_922913932_927921922927925_01

 

 

To ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

1)     Προκειμένου το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ οίκον» να γίνει ελκυστικότερο έχουν εξαγγελθεί ορισμένες σημαντικές αλλαγές .Προβλέπεται-εκτός των άλλων-άρση των περιορισμών σχετικά με κτήρια πριν το 1990,κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και μία αίτηση ανά πολίτη. Προβλέπεται, επίσης: α) Η δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων για ενδιαφερόμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000  ευρώ( ή 20.000  το οικογενειακό) με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο που φθάνει σε ύψος το 30% του προϋπολογισμού β) Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% των προϋπολογισμών γ) Να είναι επιλέξιμες για ένταξη και κενές κατοικίες , με τον όρο να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια και δ)Δυνατότητα για 5ετές ή 6ετές δάνειο, αντί για 4ετές

2)     Η Δράση «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» έχει ήδη προκηρυχθεί και ως τελευταία ημέρα για υποβολή αίτησης ένταξης έχει ορισθεί η 10η Απριλίου. Στοχεύει στην ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με αντίστοιχους φορείς των χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ΕΤΑ και προτίθεται να χρηματοδοτήσει κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά έργα στα πεδία : Αξιοποίηση  φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό) κ.λ.π Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν ελληνικές επιχειρήσεις  ανεξαρτήτως μεγέθους (με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα) με έδρα την Ελλάδα και  συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους  ή και  με  Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π.) και με λοιπούς φορείς. Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με τους προαναφερόμενους φορείς. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και να έχουν δημοσιεύσει τον σχετικό ισολογισμό.