ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ! 

Βρίσκονται ήδη στον «αέρα» και η υποβολή προτάσεων θα γίνεται από τον Σεπτέμβριο! Πρόκειται για τρεις ακόμη δράσεις  του «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»(«Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω»,συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. Ευρώ), που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τριών δράσεων έχουν ως εξής: 1.«Σύγχρονη Επιχείρηση»:Αποβλέπει  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την  ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, στην πιστοποίηση της επιχείρησης, επιδιώκει βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης κ.λ.π Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, διεξαγωγή εργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας κ.α. Τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό 30.000 – 150.000 Ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό ή 30.000 – 80.000 για υπηρεσίες και εμπόριο. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50%, ενώ στα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ το 2007 και 2008 και να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεμβρίου -31 Οκτωβρίου. 2«Διαπιστευθείτε». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. 3«Στηρίζω». Στοχεύει σε υποστήριξη και χρηματοδότηση πολύ μικρών  μεταποιητικών επιχειρήσεων  για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες κ.λ.π. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των έργων από 10.000 -60.000 Ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, ή 60% σε μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000-2 εκατ. ευρώ.(για τις παλιότερες  επιχειρήσεις, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000-2 εκατ. Ευρώ) και απασχολούν 0-9 εργαζομένους Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου -31 Οκτωβρίου.