ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/11! 

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Ι.Κ.Α προβλέπεται η αναστολή έως 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τις προϋποθέσεις: α) Για τους οφειλέτες που έχουν χάσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης,  η αίτηση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά μέχρι 31.10.2011. β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέχεται και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α που δεν απασχολούν προσωπικό (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων). γ) Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2010, οφειλής.

 

Η ρύθμιση των οφειλών μέχρι 31/12/11 θα γίνει ως εξής: Ι) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010. ΙΙ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό, ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής. ΙΙΙ) Οι οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφείλουν να καταβάλουν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.(Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ ) Οι οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει να καταβάλλουν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80%, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Τέλος, οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν επιβληθεί από το Ι.Κ.Α., εις βάρος των οφειλετών για διασφάλιση των οφειλομένων, δύναται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που επέβαλλε το μέτρο της κατάσχεσης να αρθούν, εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και για όσο διάστημα είναι συνεπής με τους όρους των αποφάσεων ρύθμισης.