ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΟΑΕΕ 

To EBEKI  γνωστοποιεί ότι: 1) Το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1105/2008 ορίζει στα 5000 Ευρώ (από τα 590 που ήταν μέχρι σήμερα!) το ελάχιστο όριο των χρηματικών διαφορών των πολιτών με την Εφορία, πέραν του οποίου, μπορούν οι πολίτες να ασκήσουν έφεση  επί αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων που είναι δυσμενείς γι αυτούς! Η διαδικασία της έφεσης γίνεται, γενικώς, αυστηρότερη και λαμβάνεται μέριμνα για την ταχύτερη εκδίκαση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Μετά την 8η Ιουνίου, λοιπόν, μόνο οι πολίτες οι οποίοι καλούνται,,με πρωτόδικη απόφαση από τα δικαστήρια, να καταβάλουν ποσό στην Εφορία μεγαλύτερο των 5000 Ευρώ και οι οποίοι μπορούν να επιχειρηματολογήσουν πειστικά ότι η επίλυση της διαφοράς έχει γι αυτούς ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις ,μπορούν να καταφύγουν στην έφεση!                                                                                                                                                                                                                                            Το ΕΒΕΚΙ κατανοεί ότι η πρόθεση της Πολιτείας είναι να δοθεί τέλος στην καθυστέρηση που παρατηρείται σήμερα στην καταβολή προς την Εφορία των απαιτητών ποσών και συμφωνεί με τα όποια μέτρα λαμβάνονται για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δεν μπορεί, όμως, να επικροτήσει μέτρα δια των οποίων «ψαλιδίζεται» δραστικά το δικαίωμα των πολιτών στην έφεση!   2) Iδρύεται ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Eλεύθερων Επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ, στην ασφάλιση του οποίου υπάγονται προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους από 1 Αυγούστου 2008 οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εάν δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία μέχρι 60 ετών. Από την 1η Αυγούστου, επίσης, στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ εντάσσονται με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) και ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ). Οι εισφορές των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας ή της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί κατόπιν αιτήσεώς τους