ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ Π[ΕΝΤΕ ΤΑΣΜΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ! 

Οι τράπεζες  Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς θα επενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με  το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», για τη δημιουργία 5 Ταμείων Δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είτε έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, είτε όχι. Τα Ταμεία αυτά θα χορηγήσουν  δάνεια με σταθερό επιτόκιο στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις 5 δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Κάθε Ταμείο Δανειοδότησης θα διαθέτει κοινό κεφάλαιο με διαθέσιμα της Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό και κυμαίνεται από 3,67% – 4,53% αναλόγως της Δράσης ένταξης του  επενδυτικό σχέδιο.

 

Οι 5 δράσεις: 1. «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 300 εκ, με ανάδοχο την Alpha Bank 2. «Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋπολογισμού 90 εκ, με ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα 3. «Εξωστρέφεια», προϋπολογισμού 210 εκ, με ανάδοχο την 4. «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού 150 εκ, με ανάδοχο την Εθνική Τράπεζα 5. «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά», προϋπολογισμού 150 εκ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς.

 

 Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, τις πληρωμές… και θα υποβάλλει εκθέσεις στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.