ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Τ.ΑΚ. 2009 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. ενημερώνει ότι :

 

1)Δόθηκε παράταση για την υποβολή Δηλώσεων  Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2009.Οι ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής :

 

α) Μέχρι 22 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1. β) Μέχρι 25 Μαΐου 2009   τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2. γ) Μέχρι 26 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3. δ) Μέχρι 27 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4. ε) Μέχρι 28 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5. στ) Μέχρι 29 Μαΐου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6. ζ) Μέχρι 1 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7. η) Μέχρι 2 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8. θ) Μέχρι 3 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9. ι) Μέχρι 4 Ιουνίου 2009  τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 0

 

2)Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κ.λ.π κατά δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους.