ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2009(ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2009 ΦΕΚ 798/Β’/29.4.2009 Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων που υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή, καθώς και υποχρεώσεις των λιανοπωλητών, για τον τρόπο τοποθέτησης των γαλακτοκομικών προϊόντων στα σημεία πώλησης των καταστημάτων τους. ………………………………………………………………………………………………………. Αποφασίζουμε:   Αρθρο 1   Μετά το άρθρο 37 του κεφαλαίου 3 «ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ»της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ.14/1989, προστίθεται άρθρο 37 Α που έχει ως ακολούθως:   «Αρθρο 37 Α Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας των πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων που υποδηλώνουν την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλακτος) που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή και διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή.   1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται τα κατωτέρω προϊόντα που διατίθενται στον τελικό κατα­ναλωτή σε κλειστές συσκευασίες, με την επισημείωση ότι στην έννοια του όρου καταναλωτής εμπίπτουν και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες, κλινικές, άλλα ευ­αγή ιδρύματα και οι πάσης φύσεως μονάδες ομαδικής εστίασης: α) Γάλα (απλής παστερίωσης, υψηλής παστερίωσης, μακράς διαρκείας, εβαπορέ ζαχαρούχο ή μη). β) Γάλα σε σκόνη, προοριζόμενο για βρέφη και νήπια. γ) Σοκολατούχα γάλατα. δ) Γιαούρτια (με προσθήκη ή μη άλλων υλών όπως φρού­τα, δημητριακά, μέλι κ.λ.π.). ε) Επιδόρπια πάσης φύσεως με βάση το γάλα. στ) Κρέμες, ρυζόγαλα και κρέμες γάλακτος.   2. Επί της κλειστής συσκευασίας των ανωτέρω προϊό­ντων, όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα, αναγράφεται υποχρεωτικά πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλο­μένων ενδείξεων και η ένδειξη που υποδηλώνει την χώρα ή τις χώρες προέλευσης της πρώτης ύλης (γάλα) από την οποία παρασκευάσθηκαν τα εν λόγω προϊόντα.   Ειδικότερα: α) Αναγράφεται η ένδειξη «από γάλα προέλευσης 100% π.χ. Ελληνικό ή π.χ. Ολλανδικό», όταν το γάλα που χρησι­μοποιήθηκε προέρχεται από μία χώρα και β) Αναγράφεται η ένδειξη «από την πρόσμιξη γάλακτος ……..% π.χ. Ελληνικό………..% π.χ. Ολλανδικό κ.λπ.», όταν το γάλα που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από περισσότερες της μιας χώρας.   3. Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παρ. 1 προέρχο­νται από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ), πλην της Ελλάδος, ή εισάγονται από τρίτες χώρες, τότε επί της κλειστής συσκευασίας τους αναγράφεται υποχρε­ωτικά, πέραν των εξ’ άλλων διατάξεων επιβαλλομένων ενδείξεων και η ένδειξη που να υποδηλώνει τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χώρα παραγωγής τους (π.χ. παράγεται στην Ολλανδία, π.χ. παράγεται στην Γερμανία, π.χ. παρά­γεται στην Ελβετία).   4. Ειδικά για τα γιαούρτια που προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή υπό μορφή χύμα από ανοικτές συ­σκευασίες (δοχεία, βαρέλια κ.λπ.)οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 αναγράφονται υποχρεωτικά και επί των συσκευασιών αυτών.   5. Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 ανα­γράφονται υποχρεωτικά: α) Επί όλων των παραστατικών στοιχείων εμπορίας και διακίνησης των ως άνω προϊόντων (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) και β) Στην περίπτωση των προϊόντων της παρ. 4 του παρό­ντος άρθρου και επί της πινακίδας που είναι υποχρεωμέ­νοι οι λιανοπωλητές να αναρτούν, σύμφωνα με το άρθρο 69 της παρούσης ΑΔ 14/1989, όπως ισχύει.   6. Οι ενδείξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 ανα­γράφονται επί των συσκευασιών με ευδιάκριτα ευανάγνω­στα και ανεξίτηλα γράμματα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος.   7. Η ευθύνη για την αναγραφή επί της συσκευασίας των προϊόντων αυτών των ενδείξεων της ως άνω παρ. 2 βαρύνει τους παραγωγούς αυτών και των ενδείξεων της ως άνω παρ. 3 βαρύνει τους εισαγωγείς αυτών στην Ελλάδα. Οι λοιποί μεσολαβητές (χονδρέμποροι, λιανοπωλητές) απαγορεύεται να προμηθεύονται και να διακινούν τα ως άνω προϊόντα εάν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 ενδείξεις.   8. Ειδικά για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται όπως κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών (απλής παστερίωσης, υψηλής παστε­ρίωσης, μακράς διάρκειας, εβαπορέ, ζαχαρούχο ή μη) να την τοποθετούν σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία (π.χ. στα χρησιμοποιούμενα ψυγεία σε ξεχωριστό ράφι την κάθε κατηγορία). Αρθρο 2   Προκειμένου για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 37Α της Α.Δ. 14/1989, τα οποία παρήχθησαν ή εισήχθη­σαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και με την έναρξη ισχύος αυτού, ευρίσκονται αδιάθετα εις χείρας παντός διακινητού, όπου εξ’ αντικειμένου επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφονται οι ενδείξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37Α της Α.Δ. 14/1989, μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή ως έχουν, το αργότερα μέχρι 31.7.2009, με εξαίρεση τα γάλατα εβα­πορέ, ζακχαρούχα ή μη, τα οποία μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή μέχρι 31.10.2009.»