ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΠΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Γνωστοποιήσαμε  με Δελτίο Τύπου την σύσταση συνεργείων και την  διασφάλιση ότι θα τηρηθούν τα δέοντα για τους εργαζόμενους σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών με την διενέργεια προληπτικών ελέγχων  στους χώρους εργασίας: «Από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας… έχει επισημανθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες η αναγκαιότητα σύστασης συνεργείων ελέγχου και εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει, λόγω της ζέστης, μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Από την Κεντρική Υπηρεσία υπογραμμίζεται, επίσης, ότι τα συνεργεία θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να τις κατευθύνουν στα «πιο ευαίσθητα σημεία» σε περιόδους καύσωνα. Τα συνεργεία ελέγχου οφείλουν να ενημερώνουν τους εργοδότες για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες-ιδιαιτέρως αν οι εργαζόμενοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου-και να τους υποδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους, προβαίνοντας, μάλιστα, στον σχετικό έλεγχο. Εδώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών ,εκτός των άλλων, συμπεριλαμβάνονται: Α. Γραπτή εκτίμηση των κινδύνων:Συντάσσεται Σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων και επισημαίνονται συγκεκριμένα οι εργασίες και χώροι εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων είναι αυξημένος. Οι εργοδότες οφείλουν να αξιοποιούν τους τεχνικούς ασφαλείας και τους γιατρούς εργασίας-όπου προβλέπεται-και να συνεργάζονται με τους εργαζόμενους στη σύνταξη της εκτίμησης των κινδύνων, αλλά και στο σχεδιασμό και υλοποίηση των μέτρων. Β. Λήψη των κατάλληλων μέτρων που θα μειώνουν την θερμική καταπόνηση. Γ. Οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών. Χορήγηση στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας. Δ. Ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους, Στην προαναφερθείσα εγκύκλιο του Σ.Ε.Π.Ε., αναφέρονται, εκτός των άλλων: 1.    ‘’…Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους (οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες κλπ) και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους στις οποίες μπορεί, λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών, να υπάρχει επί πλέον εσωτερική θερμική επιβάρυνση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας …Ιδιαίτερα επιβαρύνονται, όπως είναι ευνόητο, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικές εργασίες, όπως π.χ. η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.’’ ‘’ …Η εργασία στις οικοδομικές εργασίες διακόπτεται στις περιπτώσεις καύσωνα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιάν στον τόπο εργασίας, το δε ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς περικοπή’’.»