Ενημέρωση μελών του Επιμελητηρίου για τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014/τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει, καθορίστηκε το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου, ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες 320

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων) 80

Ατομικές επιχειρήσεις 30

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100

Κοινοπραξίες 100

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20

Τα ως άνω τέλη καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε.Ε., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr). Για την διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα συνολικά παρεχόμενα μέσα καναλιών εξυπηρέτησης:

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µε άμεση ενημέρωση της πληρωμής:

-ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µε χρέωση λογαριασμού

-ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ µε μετρητά στο ταμείο

-ΠΛΗΡΩΜΗ WINBANK INTERNET BANKING  µε χρέωση λογαριασμού, πιστωτική κάρτα Ομίλου

-ΠΛΗΡΩΜΗ WINBANK PHONE BANKING µε χρέωση λογαριασμού, πιστωτική κάρτα Ομίλου

-ΠΛΗΡΩΜΗ site WWW.EASYPAY.GR : µε χρέωση λογαριασμού & πιστωτική κάρτα Ομίλου

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων, αλλά και των Επιμελητηρίων είναι αναγκαστική εκ του νόμου και αφορά τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.ΕΜΗ., που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τα έτη 2015, 2016 και 2017. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου μας καλεί τα μέλη της που είναι εγγεγραμμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους από το τέλος τήρησης της μερίδας τους μέχρι τις 30.06.2018.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής