ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ Λ.Α.Ε.Κ. 

Από 9/01/09 οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι φορείς του Δημοσίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Νέο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. Η χρηματοδότηση (έξοδα, αμοιβές εισηγητών κ.λπ.) γίνεται μέσα από τον λογαριασμό για Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση( ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ, ο οποίος, πρακτικά, αποδίδει στην επιχείρηση την εργοδοτική εισφορά 0,45% που η επιχείρηση θα καταβάλλει στο Ι.Κ.Α το 2009.Τα τμήματα κατάρτισης μπορεί να έχουν από 3-35 άτομα, το μέσο ωριαίο κόστος δεν μπορεί να ξεπερνά τα 33 Ευρώ ανά καταρτιζόμενο, ο οποίος αν είναι ΑΜΕΑ δικαιούται ωριαία αμοιβή 7 Ευρώ.Τα Προγράμματα κατάρτισης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 19/12/09.

 

Πληροφορίες-Αιτήσεις ένταξης στο www.oaed.gr (http://laek.oaed.gr)