ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ; 

8_2_01

Σε διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους ώστε να καθοριστούν οι                                   λεπτομέρειες στο σύνολό τους βρίσκεται το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να καθιερωθεί βοήθημα για ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολούμενους που λόγω της κρίσης διακόπτουν το επάγγελμά τους ή αδυνατούν να αυτοαπασχοληθούν!

Το εν λόγω «επίδομα ανεργίας» θα δίδεται για τρεις μήνες και μέχρι έναν χρόνο (ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και το χρόνο καταβολής εισφορών) και με ελάχιστο επίδομα 360 ευρώ το μήνα για το πρώτο τρίμηνο.

Για τη χορήγηση του βοηθήματος χρειάζονται:

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον 3 ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.

2. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα των 3 ετών πριν τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 (ή 50.000 ευρώ) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα των 3 ετών πριν από τη λήψη του βοηθήματος να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 80.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ).

3. Η καταβολή εισφοράς για 1 τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τους δικαιούχους που διακόπτουν την επαγγελματική δραστηριότητα από 1/1/2012.

4. Η διακοπή του επαγγέλματος στη ΔΟΥ για 3 τουλάχιστον μήνες (ή 2 μήνες) από 1/1/2012 και πέρα

6. Ο δικαιούχος που διακόπτει το επάγγελμα να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση

7. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του (ή το μερίδιό του) σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

8. Να έχουν εξοφληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές