ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Ενεργοποιείται από το Υπουργείο Οιονομικών, Δράση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , για τη στήριξη επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών.Η δράση έχει ύψος δημόσιας δαπάνης 250 εκατ. ευρώ και αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η /1/2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για: Εξοπλισμό πληροφορικής-ειδικό λογισμικό- εξειδικευμένο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 

Οι νέοι επαγγελματίες( εκείνοι, δηλαδή που κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία) δικαιούνται ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης και για τους «παλιούς» προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50%.Τα όρια επιχορήγησης για τους γιατρούς-οδοντίατρους είναι από 5000-20.000 Ευρώ, για τους μηχανικούς από 4000-8000 Ευρώ και για Δικηγόρους/Συμβολαιογράφους-Οικονομολόγους και Λογιστές από 3000-5000 Ευρώ.

 

 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται  μέσω www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών που επιθυμεί να προμηθευτεί.

 

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών.

 

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των όρων συμμετοχής, των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και των ορίων ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών. Θα ακολουθήσει άμεσα η προκήρυξη, από τη δημοσίευση της οποίας θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες

 

Προσοχή! Οι δυνητικοί δικαιούχοι  πρέπει να έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009,να διαθέτουν φορολογική ενημερότητα κα ι εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις  έναν ορισμένο μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων( π.χ. Αυτός ο μ.ο. για τους λογιστές της Κεφαλονιάς είναι τα 20.000 Ευρώ)