ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ! 

Σε εφαρμογή τίθεται( μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) το Πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ. για την εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) εγγυάται, λοιπόν, σημαντικό μέρος των δανείων που συνάπτουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τις Τράπεζες διασφαλίζοντας παράλληλα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων και ομαλό τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Επί μέρους στόχος του Προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

 

 Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος (Κ.Υ.Α.) μέχρι 31-12-2011, εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις Τράπεζες είναι η 31η/08/2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ η 20η/09/2011. Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την επιχείρηση στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος.

 

Το Πρόγραμμα αφορά τις υπό σύσταση νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής, που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 50 εργαζόμενους – και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. Ευρώ.

 

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ. Ευρώ, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ, ενώ ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται να φθάσει στο ποσό του 1 δισ.