ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ! 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ!

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που συγκροτήθηκε με την  4754 & (4726 & 4706)/ 8-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΙΝ σύμφωνα με το Νόμο 2081/92, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3419/05 και το Π.Δ 372/92, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 139/97, 309/97, 164/01, και 52/2006 ενημερώνει τα μέλη  ότι στις  10 και 11 Απριλίου 2011  θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

v       Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο 9-4-2010  και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2010.

 

v        Ώρα έναρξης εκλογικής διαδικασίας 09:00 πρωινή και λήξη  19:00 απογευματινή.

 

v       Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που συμπληρώνουν στις 9-4-2011 τρία χρόνια εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου.

 

v       Σύμφωνα με το άρθρο 3γ του Ν. 3419/2005  το δικαίωμα ψήφου για τα μέλη ασκείται ως ακολούθως:

 

 

Ø       Κάθε  μέλος φυσικό πρόσωπο μία (1) ψήφο

 

Ø                   Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε) μέχρι δύο (2) ψήφοι των ομορρύθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

 

Ø       Για κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι δύο (2)  ψήφοι των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

 

Ø       Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τρεις (3) ψήφοι των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ø       Για κάθε υποκατάστημα, μία (1) ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

 

Ø       Για κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία  και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία (1) ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

Ø       Στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους   μέχρι (2) δύο ψήφους

 

v       Λήξη ορισμού εκπροσώπων Νομικών Προσώπων ορίζεται η

 

                9-3-2011

 

v       Ο αριθμός των αντιπροσώπων του Μεταποιητικού  τμήματος είναι 2  του Εμπορικού Τμήματος είναι 6  και του Τμήματος Υπηρεσιών 13

 

v       Λήξη εξόφλησης των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται η 28-2-2011 και ώρα 13:30

 

v       Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η

 

10-3-2011 και ώρα 13:00

 

v       Οι εκλογείς προσέρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

 

                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ