ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΑΕΕ 

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ με ευνοϊκούς όρους, θα πρέπει να το πράξουν μέχρι 15/10/10

 

 

Με την εγκύκλιο 68/28.07.2010 ο ΟΑΕΕ περιγράφει αναλυτικά τα της ρύθμισης  καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών. Εκτός των άλλων αναφέρεται:

 

1.Παρέχεται η ευχέρεια, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι  με αίτησή τους θα ζητήσουν την διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης και για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί υπολογιζόμενο με τις τρέχουσες εισφορές τα αντίστοιχα τέλη καθυστέρησηςκ.λ.π.

 

2.Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις, για ποσά μέχρι και ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ είναι οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Τμημάτων ΟΑΕΕ. Για ποσά οφειλής που υπερβαίνουν τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ είναι η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας  

 

3.Για υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ.  Η αίτηση συνοδεύεται:α).Από παράβολο και β)Οικονομικά στοιχεία όπως αντίγραφα εκκαθαριστικών Δ.Ο.Υ και φορολογικών δηλώσεων, Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού τελευταίου μήνα κ.λ.π.

 

4. Α) Όσον αφορά την εφάπαξ εξόφληση για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους θα παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών. Η παραπάνω έκπτωση (80%) παρέχεται  και στους ασφαλισμένους που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3833/2010. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Οκτωβρίου θα παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών.. Β)Όσον αφορά την εξόφληση με δόσεις για οφειλές από 800  και μέχρι και ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ δίνεται η δυνατότητα της τμηματικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής σε δεκαοχτώ (18) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και πάνω ρυθμίζονται σε είκοσι τέσσερις (24) κατ΄ ανώτατο όριο διμηνιαίες δόσεις. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους θα παρέχεται έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15 Οκτωβρίου θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό της κάθε διμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

 

4. Στους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός  και για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων.