ΓΙΑ ΤΟΝ ”ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ” 

Έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισµός» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η Πράξη αποσκοπεί στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος µέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

 

Πρόταση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που περιλαμβάνονται στους επιλέξιµους ΚΑ∆ και δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού

 

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυμαίνεται από 10.000- 400.000 ευρώ . Το ποσοστό χρηµατοδότησης ορίζεται στο 40%. ( ή στο 45% αν τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους).

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω του www.ependyseis.gr/mis.

 

Η εκτύπωση του έντυπου υποβολής και τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στέλνονται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή, μέσα σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων  στον ΕΦΕΠΑΕ καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα ,όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτηµα του Οδηγού της Πράξης.

 

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, η ένταξη των προτάσεων για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης κ.λ.π. περιλαµβάνονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης