Η Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ 

 

 

 

     Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης η δεύτερη φάση του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αλλαγές σε τέσσερις(4) βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος:

 

1. Το πρόγραμμα δίνει εγγύηση δανείων όπως ακριβώς στην Α φάση, αλλά δεν επιδοτείται πλέον το επιτόκιο. Το επιτόκιο υπολογίζεται όπως και στην Α’ φάση

 

2.Επιλέξιμες εταιρείες είναι πλέον όλες εκείνες που ο μέσος όρος των τριών(3) τελευταίων χρήσεών τους (2005, 2006 και 2007) είναι θετικός

 

3. Το μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση είναι τα 125.000 Ευρώ

 

4Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%. Ανακοινώθηκε, επιπλέον, ότι το κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ αυξάνεται κατά 1,5 δισ ευρώ μέσα από ομόλογα και διευκρινίστηκε ότι οι εταιρείες που η αίτησή τους είναι σε διαδικασία έγκρισης από το ΤΕΜΠΜΕ έως τις 8 Απριλίου 2009, αυτές αξιολογούνται με βάση τους όρους της Α’ Φάσης ενώ οι εταιρείες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχει παραλειφθεί ακόμα η αίτηση από το ΤΕΜΠΜΕ, μπορούν με μια απλή δήλωση στην τράπεζα να υπαχθούν στη Β’ Φάση.Ο υπουργός ανέφερε, τέλος, ότι η Β φάση του προγράμματος θα λήξει μόλις καλυφθεί το ποσό των 5 δισ. Ευρώ,