ΗΡΘΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στη δράση «Συνεργασία».

 

Στόχοι της δράσης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής με την υλοποίηση έργων Έρευνας & Τεχνολογίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες .Η συνολική Δημόσια δαπάνη της δράσης της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ. Οι τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις που θα εγκριθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι: 1. Υγεία, 2. Βιοτεχνολογία, 3. Ενέργεια-Περιβάλλον-Κλίμα 4. Νανοτεχνολογία, 5. Μεταφορές, 6. Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες-Πολιτισμός 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 8. Κλωστοϋφαντουργία-Μεταποίηση(και τρόφιμα).

 

Η προκήρυξη της δράσης αφορά δύο Πράξεις:

 

1. Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 300.000 -1.000.000 ευρώ) και

 

2. Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 -3.000.000 ευρώ).

 

Και οι δύο Πράξεις απευθύνονται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων, ΑΕΙ, ΤΕΙ , δημόσιων, και άλλων φορέων. Οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες-στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις (η συμμετοχή των οποίων είναι υποχρεωτική στη σύμπραξη), ανεξαρτήτως μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς θα συμμετέχουν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών των προϊόντων που θα αναπτυχθούν.

 

Οι προτάσεις ενίσχυσης/χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στη ΓΓΕΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16/10/2009.

 

Διεύθυνση αποστολής: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18 , 115 27 ΑΘΗΝΑ, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Β. Γέρος, Χ. Μπακολιάς, Τηλ.: 210 7458172, 210 7458195, 210 7458000 (τηλεφωνικό κέντρο), e-mail: vgeros@gsrt.gr, cbakolias@gsrt.gr.