ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

1)Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπεται ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για την στήριξη των μελισσοκόμων και καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη σε 3 ευρώ. Υπεγράφη, επίσης, Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία προβλέπεται να διατεθεί ποσό ύψους 5,6 εκατ..ευρώ για ενέργειες και προγράμματα του κλάδου της μελισσοκομίας. Τα προγράμματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων την τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων και την καταπολέμηση του βαρρόα.

 

2)Νέες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Ως νέες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής) οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από μια σειρά ερευνητικούς-τεχνολογικούς φορείς(π.χ. εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ κ.λ.π.) Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς: 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία, 3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα), 4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική , 5. Ενέργεια, 6. Μεταφορές, 7. Περιβάλλον, 8. Υγεία, 9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας, 10. Πολιτιστική Κληρονομιά.  Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000€. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι από 24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν αρχικά  να υποβάλλονται καθημερινά στη ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ 115 27. Η αξιολόγησή τους  θα γίνει σε δύο διακριτούς κύκλους. Πρώτη αξιολόγηση θα αφορά τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης έως και 09/11/09, και η δεύτερη τις προτάσεις που θα υποβληθούν από 10/11/2009 έως και 15/09/2010. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ή παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφοράς, η πρόταση θα πρέπει να έχει παραδοθεί στη ΓΓΕΤ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) μέχρι τις παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες.  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr.  Πληροφορίες για την Πράξη παρέχονται από τους κκ Σαργιάνο Νικόλαο, Κωδωνά Κων/νο, τηλ.: 210 7458196, 210 7458123, e-mail: nis@gsrt.gr, kodonas@gsrt.gr.

 

(Τα παραπάνω ισχύουν και στο «δίδυμο Πρόγραμμα» που επιγράφεται «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», απευθύνεται σε ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων κι έχει  μέγιστο προϋπολογισμό ανά έργο τα 500.000€.)