ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Το ΕΒΕΚΙ παρακολουθώντας με έντονη ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις Κεφαλαιαγορές, συμφωνεί με τις τρεις(3) προτάσεις που κατέθεσε το ΕΒΕΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή της οικονομικής ύφεσης και στην αναθέρμανση της οικονομίας.

 

Τα τρία(3) μέτρα , των οποίων η εφαρμογή προϋποθέτει την παρέμβαση της Τ. τ. Ε  είναι:

 

Α) Υποβολή αιτήματος από την ΤτΕ προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για μια νέα, άμεση και  μεγαλύτερη  μείωση των επιτοκίων,( από το 0,5%)

 

Β) Σύσταση προς τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες για μείωση του spread των επιτοκίων

 

Γ) Εισήγηση για εφαρμογή περιόδου χάριτος 2 ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων. Κατά την περίοδο αυτή να αποπληρώνονται μόνο οι τόκοι.

 

Οι προτάσεις αυτές υπαγορεύτηκαν από την έλλειψη ρευστότητας που εμφανίζεται στην Αγορά, και α πό την πεποίθηση ότι η εφαρμογή τους θα οδηγήσει στην αλυσιδωτή ενίσχυση των εισοδημάτων.Οι πιθανές πληθωριστικές συνέπειες από την αύξηση των επιτοκίων ελέγχονται ευκολότερα από μια «βαθειά ύφεση». 

 

 

 

,