ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Κοινοποιήθηκε στις 08.10.08 από το Υπ.Οικονομικών η εγκύκλιος (ΠΟΛ.1134/8.10.2008 ) σχετικά με την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία, καθώς και οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ.    Στη ρύθμιση, υπάγονται, εκτός των άλλων, οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2008 .(Εξαιρούνται της ρύθμισης οφειλές από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2008).Μπορούν, επιπλέον, να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, οι οφειλές που είναι σε αναστολή είσπραξης με απόφαση δικαστηρίου και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε άλλη ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Υπάγονται, επίσης, στη ρύθμιση οι κληρονόμοι οφειλετών που έχουν πεθάνει και οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.   Δεν υπάγονται στη ρύθμιση  πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής, τα οποία  δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2008 στη Δ.Ο.Υ που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής (κατ’ επιλογή του οφειλέτη) την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

 

Ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να καταβάλλει  τα οφειλόμενα σε μηνιαίες δόσεις (Από 1-24) Αν η καταβολή των οφειλομένων γίνει σε 1 δόση απαλλάσσεται εντελώς από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και  κατά 50% των πρόσθετων φόρων. Αν η καταβολή των οφειλομένων γίνει σε 2-3 μηνιαίες δόσεις απαλλάσσεται 100% από προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής, αν γίνει σε 4-6 δόσεις κατά 90%,από 7-12 κατά 80%, από 13-18 μηνιαίες δόσεις κατά 70% και από 19-24 απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 60%.

 

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με τις , κατά νόμο, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται με τη μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων αυτής. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990( Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.