ΜΕΧΡΙ 10/11/12 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101. 

internetthumblarge_02

Aπό σήμερα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101§1 (έντυπο Φ010) με ημερομηνία λήξης διαχειριστικής περιόδου την 30/06/2012 και καταληκτική ημερομηνία την 10/11/2012. 

 Επίσης από σήμερα καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε5, Φ 010, Φ 012) των οικονομικών ετών 2011 & 2012 με χρεωστικό υπόλοιπο.