ΜΕΧΡΙ 20/12/10 Η ”ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» θα είναι «ανοιχτό» στους υποψήφιους επενδυτές για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και από όσα γνωρίζουμε δεν θα δοθεί άλλη παράταση!

 

Θυμίζουμε, επίσης, ότι:

 

1)Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 

α) Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής (και ατομικές επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών(που δρουν υποστηρικτικά στις μεταποιητικές),έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους, το αργότερο μέχρι 31/12/2007 και ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ( π.χ. παραγωγή ειδών αρτοποιίας, παραγωγή αναψυκτικών /μεταλικού νερού, εκτυπώσεις, εκδόσεις, κατασκευή επίπλων, προϊόντων ξύλου, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκαταστάσεις πακέτων λογισμικού κ.λ.π.)

 

β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν συνεχώς. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών . Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος(Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, επίσης ,οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.)

 

2) Τα ποσοστό επιδότησης είναι 50% και ο προϋπολογισμός από 30.000-400.000 Ευρώ

 

3) Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών: Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού,  δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ,μελέτη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κ.λ.π.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στους δικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr,www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis  και www.efepae.gr.

 

Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό του Προγράμματος και στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (κ. Σοφία Κοσμετάτου, τηλ.26710 24959)