ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Από 08/12/10 έχουμε την προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 το οποίο κατανέμεται ως εξής: Το 60%, δηλ. 18.000.000, για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το 30% (9.000.000) για τα επιχειρηματικά μεμονωμένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται από υφιστάμενες και νέες μεσαίες επιχειρήσεις και το 10%, δηλ. 3.000.000 για τα συνεργατικά επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους 30.000- €250.000 ευρώ.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα:α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (α)και γ)Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους πριν την 01-01-2008, και υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (α) και δ)Ομάδες -οπωσδήποτε τριών-υφιστάμενων ή και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) που υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών

 

Οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των www.ypoian.gr & www.mindev.gov.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr ( στους παραπάνω δικτυακούς τόπους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν και τα έντυπα υποβολής)Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

 

 (Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-6985210 )