ΜΕΧΡΙ 8/06/12 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν 

pin

To EBEKI ενημερώνει ότι:

 

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα( ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) παρατείνεται μέχρι και τις 8 Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

 Παρατείνεται , επίσης, μέχρι 08/06/12,η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012.

2. Προκηρύχθηκε η « Ψηφιακή τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών»(Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δ.Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ιονίων νήσων). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και η περιοχή εφαρμογής του είναι η Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τις εξής δράσεις:

·  ενοποίηση ή/και διασύνδεση σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων

·  δημιουργία ειδικών portals και ιστοσελίδων

·  υλοποίηση εφαρμογών εικονικής – ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης

·  παραγωγή ψηφιακού υλικού

·  ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

·  δημιουργία ψηφιακών θεματικών και χωρικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικτύων (δικτύωση)

Δικαιούχοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι ΟΤΑ, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αλλά και Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Χρηματοδοτούνται : Λογισμικό, ψηφιακές εφαρμογές, εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων κλπ

Η χρηματοδότηση,επίσης,είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και εξοπλισμό Η/Υ (hardware) η συνολική αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός για κάθε υποβαλλόμενη πράξη ορίζεται το ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε υποβαλλόμενη πράξη ορίζεται ανά γεωγραφικό επίπεδο το ποσό των:600.000 ευρώ για το επίπεδο της Περιφέρειας-300.000 ευρώ για το επίπεδο μεγάλου Δήμου (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος)-150.000  για το επίπεδο των λοιπών Δήμων-100.000  για το επίπεδο τοπικής / δημοτικής Κοινότητας

Περίοδος υποβολής :Από 18/5/2012 έως 29/6/2012 (1ος κύκλος)

Περισσότερες πληροφορίες :Σπίγγος Θανάσης (26613 60030) και Φελούκας Γιώργος

(26613 60018)