ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ! 

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση,  οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα που θα ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ , θα επιδοτηθούν για την πρόσληψη πτυχιούχων Ανώτατης Εκπ/σης .Στο Πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσλάβουν ανέργους με τις εξής ιδιότητες: – Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ – Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς – Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και 35 ετών – Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: – Τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις – Τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα- Τα άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/98 κ.λ.π. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, (Οι 24 αφορούν επιχορήγηση και οι 3 απασχόληση χωρίς επιχορήγηση.) Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 30 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης τους πρώτους 12 μήνες και με το ποσό της ασφάλισης εργοδοτών και εργαζομένων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας για άλλους 12 μήνες.