ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ(ERASMUS) 

 businessfinancehelp_01

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus “Νέοι Επιχειρηματίες” ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 31 Μαϊου 2012.  Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες των συμμετεχουσών χωρών να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών, σε άλλες συμμετέχουσες χώρες της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτάσεις μπορούν να υποβάλουν: Εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογοι φορείς-Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων (incubators)-Επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων-Νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μεμονωμένα, ή ως κοινοπραξία δυο τουλάχιστον οργανισμών από την ίδια ή διαφορετική χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται σε 3,1 εκατ. ευρώ . Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 180.000 ευρώ για τις κοινοπραξίες και 150.000 ευρώ για τις μεμονωμένες προτάσεις. Η ΕΕ θα καλύψει μέχρι το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε έργο. Τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μήνες και η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της δράσης είναι η 1η Φεβρουαρίου του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαΐου 2012.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu