ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! 

4_01

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

 Με υπουργική απόφαση-η οποία έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση-οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.( v. 4075/2012, άρθρο 32, παραγρ. 5) μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν μέχρι 31.12.2014 εφόσον, όταν υποβάλλουν τη αίτηση είτε δεν έχουν  ληξιπρόθεσμη οφειλή, είτε  έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο (μετά την αίτηση) και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της ρύθμισης (αν υπάρχει).

Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση

(Επισημαίνεται ότι έχει προβλεφθεί ότι στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία(11.04.12) έναρξης ισχύος του νόμου 4075/2012 και πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης).