ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ. 

 

954945964940955959947959962_01

 

ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ.

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση (ΠΟΛ.1174/22.8.2012) που ορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν για έλεγχο όσοι επιτηδευματίες υπέβαλαν δήλωση με Αυτοέλεγχο του νόμου 3296/2004. Η απόφαση προβλέπει:  1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν.3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση ανάλυσης κινδύνου, κριτήρια της οποίας αποτελούν τα ακόλουθα: 1. Το ύψος Κόστους Πωληθέντων – Δαπανών 2. Το ύψος απόκλισης των ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων από το ανώτατο όριο υπαγωγής 3. Το ύψος απαλλασσόμενων εκροών 4. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2009 5. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2010 Οι λεπτομέρειες του τρόπου μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφονται στο Παράρτημα της παραπάνω απόφασης. 2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους

………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους… συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο.