ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με εγκύκλιό του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 8/4/08, κωδικοποιούνται οδηγίες για την αντιμετώπιση του παράνομου υπαίθριου εμπόριου. Στην εγκύκλιο αναφέρεται κατ αρχάς ότι «…σε αρκετούς Δήμους της χώρας, εξακολουθούν να εμφανίζονται φαινόμενα ανάπτυξης παράνομου εμπόριου…με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της αγοράς.».Στην συνέχεια, αφού υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου είναι αρμοδιότητα των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων(για το πλανόδιο) και των Δήμων ( για το στάσιμο), επισημαίνεται ότι οι Δήμοι έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για την πιστή εφαρμογή του νόμου εντός των διοικητικών τους ορίων και τονίζονται τα εξής:

 

1)       Η Δημοτική αστυνομία με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ έχουν την κύρια ευθύνη για την εξάλειψη του φαινομένου του παράνομου υπαίθριου εμπόριου

 

2)        Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να συγκροτούνται από τους Δήμους μεικτά συνεργεία ελέγχου

 

3)       Τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται χωρίς άδεια, ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ., καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του νόμου είναι η Δημοτική Αστυνομία, τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε που έχουν συσταθεί από τις Περιφέρειες και οι κατά τόπους υπηρεσίες Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα ελεγκτικά όργανα με την διαπίστωση της παράβασης συμπληρώνουν το ειδικό πρωτόκολλο κατάσχεσης στο οποίο αναφέρεται το όνομα του παραβάτη, τα είδη που κατασχέθηκαν όπως και η αξία τους  και, ακολούθως, τα είδη αυτά μεταφέρονται στις αποθήκες του Δήμου για τα περαιτέρω. Η Ειδική Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας κατασχεμένων προϊόντων προβαίνει σε σύνταξη Έκθεσης εκτίμησης και  ο Δήμαρχος με απόφασή του επιβάλλει στον παραβάτη τέλος ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχεμένων, το οποίο «μπαίνει» στο Ταμείο του Δήμου. Με απόφαση του Δήμαρχου, τέλος, καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομιμήσεις κάθε είδους , διατίθενται σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα μόνο βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και εάν τα κατασχεμένα είναι ζώντα ζώα η τύχη τους εναπόκειται στις διαθέσεις της κατάσχουσας Αρχής.