Ποιότητα ζωής σε αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση αγροτικής οικονομίας 

Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υπογραφή των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Ιδιωτικών Επενδύσεων του Άξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» συνολικής δημόσιας δαπάνης 325 εκατ. €.

 

 Το Πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας 3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα: Α) 311: Ενίσχυση μη γεωργικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση και με στόχο την διαφοροποίηση Β)312 : Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο.( εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311) και Γ) 313 : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο.

 

Οι ενισχύσεις αφορούν ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών του αγροτικού τουρισμού, του τουρισμού της υπαίθρου και λοιπών τομέων αλλά και της μεταποίησης (εκτός της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων).Ενισχύονται: Υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού)-  Χώροι εστίασης και αναψυχής- Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης-Βιοτεχνικές μονάδες σε επιλεγμένους κλάδους -Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση κ.λ.π. Χορηγούνται, επίσης, ενισχύσεις για τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

1.      Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58  – Αθήνα.

 

2.      Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  www.agrotikianaptixi.gr.

 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56  – Αθήνα, τ.κ. 104 41 Αθήνα.