ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ…» 

 

espa_1

 

Προκηρύχθηκε την Δευτέρα 14/01/12 το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 456.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα διατεθούν 22,5 εκ. €.

 Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων/υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας , την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, την ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000,00 έως €300.000,00 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από €20.000,00 έως €300.000,00 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από €20.000,00 έως €100.000,00 για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα του. Στον Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων κ.λ.π.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ

. Η προκήρυξη της Δράσης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

 Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 – 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο ως Παράρτημα του οδηγού της Προκήρυξης).