Προκήρυξη θέσης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις  με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο κεντρικό κατάστημα του Επιμελητηρίου, Γραμματεία Επιμελητηρίου (Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ 131, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, τκ 28100) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο 21-12-2020 αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ 

2020-11-20-prokirixi-dikigorou.pdf

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ