ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜμΕ. 

 

imagesca88ks4i_08

 

 Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το ΥΠ.ΑΝ. προωθεί μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων .

Ειδικότερα: Α. ΕΣΠΑ 1. Καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  2. Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες προβλέπεται, α) Να συγχωνεύονται τα στάδια αξιολόγησης του Φακέλου Α΄ (δικαιολογητικά) και του Φακέλου Β΄ (τεχνική προσφορά) και β)τα στάδια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού. 3. Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας ανάθεσης θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους 1% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. (Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον αιτούντα εάν ευδοκιμήσουν τα ασφαλιστικά μέτρα.)  4. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς για τυπικούς λόγους, ορίζεται ρητά ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προσκομίζονται είναι αποδεκτές εφόσον φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται και ΝΠΙΔ του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως υπόλογοι – διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων, με σκοπό τη διευκόλυνση διενέργειας πληρωμών των έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού της Τραπέζης της Ελλάδος, που ήδη αξιοποιείται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  7. Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ένταξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς καταργείται πλέον η προηγούμενη αποδοχή της απόφασης από το δικαιούχο. Στο εξής θα εκδίδεται κατευθείαν η απόφαση ένταξης και θα απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος αν εντός 30 ημερών δεν αντιταχθεί, τότε θα τεκμαίρεται πως την αποδέχεται και το αντίστοιχο έργο θα εντάσσεται. 8. Γίνεται υποχρεωτική η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος κρατικών ενισχύσεων από όλους τους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η συνολική παρακολούθηση των ενισχύσεων  Β. ΕΤΕΑΝ Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι αποδεσμεύονται κονδύλια ύψους 170 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ από το ΕΣΠΑ και σε προγράμματα με χαμηλή ή μηδενική απορροφητικότητα. Με τα κονδύλια αυτά θα προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα έχουμε αλλαγή του συντελεστή μόχλευσης  ώστε να αυξηθεί η επιδότηση επιτοκίου και να διευκολυνθεί η απορρόφηση των κονδυλίων. (Ο συντελεστής θα είναι 1 : 1, που σημαίνει ότι στα 170 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ οι τράπεζες θα εισφέρουν άλλα 170 εκ.)  Με τον τρόπο αυτό η επιδότηση επιτοκίου για τα  εν λόγω δάνεια διαμορφώνεται στο 50%-από το 33% που είναι σήμερα!