ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ&Ν ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλληνίας & Ιθάκης κατά τη 13η Συνεδρίασή του και μετά από εκτενή συζήτηση σχετικά με την Αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα σχετικά με την ΚΥΑ «καθορισμός τμημάτων της επικράτειας, στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, του Ν. 3299/2004 (Αναπτ. Νόμου), για τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων», αποφάσισε κατά πλειοψηφία και διατυπώνει τις παρακάτω προτάσεις: – Να παραμείνει η ως άνω ΚΥΑ στα ίδια προβλεπόμενα για το Νομό Κεφαλληνίας & Ιθάκης. – Να δοθεί παράταση στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού μας μέχρι 30/08/2009. – Να ενταχθεί ο Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης στην περιοχή Γ΄ εξαιτίας του νησιώτικου χαρακτήρα του που επιβαρύνει το συνολικό κόστος των επενδύσεων. – Τα επενδυτικά σχέδια στον Τουρισμό και δη η ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων να ενταχθούν στην κατηγορία 1 προκειμένου να καλυφθεί το επιβαρυμένο κόστος των υλικών και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, και όχι στην κατηγορία 2, που σημαίνει μείωση του ποσοστού επιδότησης. – Να συμπεριληφθεί περίπτωση ΧVΙΙ ως εξής : «κατασκευή μικρών σκαφών αναψυχής μέχρι 25 μέτρα (κατηγορία 1)» για στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού. – Να ανακληθεί η διάταξη του Άρθρου 3 περ. 4 : «Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Αν. Νόμου επενδυτικά σχέδια εταιριών στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού», διότι σήμερα πολλές επιχειρήσεις των ΟΤΑ ενεργοποιούνται σε πολλούς τομείς με έντονο τεχνολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό κλπ ενδιαφέρον, με κριτήρια αξιολόγησης εξίσου ιδιωτικοοικονομικά. Η συμβολή τους στις τοπικές κοινωνίες θα είναι εξίσου μεγάλη. – Στην περίπτωση υποβολής του φακέλου – Αίτησης του επενδυτικού σχεδίου αρκεί και η έγγραφη διαβεβαίωση της Τράπεζας περί του ενδιαφέροντος της για το δάνειο αμέσως μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να οριστικοποιείται και το ύψος του, επειδή σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων παρατηρείται μερική περικοπή του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται μια πιο συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη εικόνα της επένδυσης. – Πρέπει να αυξηθεί το όριο των Περιφερειών στις 4.000.000€ για να αποφεύγεται ο συγκεντρωτισμός στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, να ελαχιστοποιείται το κόστος των ελέγχων και για να επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλληνίας & Ιθάκης ζητά να ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω προτάσεις του στο τελικό σχέδιο της νέας ΚΥΑ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ.α.α. ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΥΔΕ