ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α. 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/15-03-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών. Οι εργοδότες έχουν,λοιπόν, τη δυνατότητα:     α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών    β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών.Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ. Προκειμένου οι εργοδότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι. Κ. Α ώστε να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί.