ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Ανακοινώθηκε με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή-το ΕΒΕΚΙ είχε ενημερώσει εγκαίρως-η ρύθμιση οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Προβλέπεται η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης(κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων) μέχρι 31/12/2012, εφόσον υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο, καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές και, επιπροσθέτως, μηνιαίως, ένα ποσό, ίσο με το 20% των τρεχουσών εισφορών έναντι της οφειλής μέχρι 31/12/2010. Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση δικαιούνται βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας  δίμηνης διάρκειας, εάν κι εφόσον τηρείται ο διακανονισμός.

 

Όσον αφορά τον ΟΑΕΕ η καταβολή θα γίνεται κάθε δυο μήνες με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής με κατώτατο ποσό τα 150 ευρώ.

 

Όσον αφορά το Ι.Κ.Α η καταβολή θα γίνεται ανά μήνα και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010. (Το ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 Ευρώ ή του 1,25% των συνολικών οφειλών )

 

Οι μεγαλοοφειλέτες(στην περίπτωση του ΟΑΕΕ, μεγαλοοφειλέτες είναι όσοι οφείλουν πάνω από 80.000 Ευρώ) μπορούν να υπαχθούν στην Ειδική  Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων και να διαπραγματευτούν περισσότερες ευκολίες πληρωμής  τηρείται.