ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ! 

Κι ενώ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Αναπτυξιακός, κατατέθηκε την Τρίτη 18/05/10 στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών .Όπως και σε παλιότερο δελτίο τύπου μας έχουμε αναφέρει προβλέπεται η συγκρότηση ενός δικτύου εξυπηρέτησης το οποίο περιλαμβάνει τα Επιμελητήρια, ορισμένα Κ.Ε.Π και τους συμβολαιογράφους. Για την ίδρυση των Ο.Ε. και Ε.Ε., ως υπηρεσίες μίας στάσης, θεσπίζονται 100 καταστήματα Επιμελητήριων (Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.) και 50 «πιστοποιημένα» Κ.Ε.Π., με πρόβλεψη να μπορούν στο μέλλον να ιδρύουν και Ε.Π.Ε. και Α.Ε. έχοντας τη δυνατότητα να απασχολείται και συμβολαιογράφος σε αυτές τις υπηρεσίες. Για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. και ,γενικώς, για τις εμπορικές εταιρίες για τη σύσταση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσία μίας στάσης, ορίζεται ο συμβολαιογράφος. (Οι υπηρεσίες μίας στάσης θα προβαίνουν σε διαμεσολάβηση για τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών που απαιτούνται, για να αποκτήσουν οι εταιρείες νομική προσωπικότητα).Με τον νόμο εισάγεται ρητά ο χρονικός περιορισμός των τριών μηνών από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως το ανώτατο χρονικό όριο για την άμεση ενεργοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. και προβλέπονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η ενεργοποίηση. Καθιερώνεται, επίσης, Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη και εισφορές Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και ο φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου, εισπράττονται από τις υπηρεσίες μίας στάσης.Η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι με τις αλλαγές στις διαδικασίες ίδρυσης Εταιρειών(όπου τα δεκαέξι βήματα θα γίνουν ένα!) θα επέλθει μείωση του κόστους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση της χώρας. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι  με τον νέο νόμο τροποποιούνται οι όροι και τα αποτελέσματα καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης από τον μισθωτή. Ειδικότερα, μια μίσθωση θα μπορεί πλέον να καταγγελθεί εφόσον έχει παρέλθει από την έναρξη της μίσθωσης χρονικό διάστημα ενός έτους- αντί της προβλεπόμενης σήμερα διετίας. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει από την καταγγελία για να επέλθουν τα αποτελέσματά της, περιορίζεται από έξι σε τρεις μήνες, ενώ η αποζημίωση που θα καταβάλει ο μισθωτής περιορίζεται από τέσσερα μηνιαία μισθώματα σε ένα !