ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΕΔΕ 

Ο Πρόεδρος και ο  Γ. Γ. της ΣΕΕΔΔΕ κκ. Κ. Μπρεντάνος και Α. Ψαρογιάννης έστειλαν επιστολή στον υπουργό Οικονομικών, στην οποία ζητούν, ειδικά για φέτος -πρώτη χρονιά εφαρμογής του νόμου 3842/2010 όπου τα νοικιαζόμενα δωμάτια οφείλουν από 01/07/10 να τηρούν βιβλία τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας – ρύθμιση για παραστατικά πριν την 1η/07/10.Αναφέροβται στην επιστολή, εκτός των άλλων, τα εξής:                                                                                        «… φέ­ρνουμε στην προσοχή σας το εξής σημαντικό πρόβλημα που έ­χει προκύψει: Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της θερινής τουριστικής περιόδου, προβαίνουν σε εκτεταμέ­νες εργασίες προετοιμασίας και ανακαίνισης των χώρων τους, που περιλαμβάνουν αγορέ­ς, αναθέ­σεις έ­ργου, επισκευέ­ς, προσθήκες και πολλά άλλα. 

 

Δεδομέ­νου δε ότι, όπως είναι φυσικό, όλες αυτέ­ς οι ενέ­ργειες έ­γιναν προ της 1ης Ιουλίου 2010, συνοδεύονται από παραστατικά, τα οποία πάνε χαμέ­να και ενώ οι συγκεκριμένες δαπάνες έχουν καταβληθεί, δεν περιλαμβάνονται …στα νέ­α Βιβλία των επιχειρήσεων. Όπως είναι αυτονόητο, αυτό δεν είναι δίκαιο …Συνακόλουθα, σας ζητούμε να ληφθεί σχετική μέ­ριμνα, ώστε τα ως άνω παραστατικά να μπορούν,  να ενταχθούν στα Βιβλία, έ­στω και μεταχρονολογημέ­να…»

 

Το ΕΒΕΚΙ , ασφαλώς, υιοθετεί και στηρίζει το παραπάνω αίτημα της ΣΕΕΔΔΕ