ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. 

assets_large_t_420_18795575

 H διαδικασία απογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ έχει ξεκινήσει!

Λεπτομέρειες για την όλη διαδικασία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποκομίσουν μελετώντας τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις Κ1-1136/30.05.12 και Κ1-1184/12.06.12

Σημειώνουμε ότι:

1. Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου… ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET. Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα.

2. Υποχρέωση αυτοαπογραφής στο ΓΕ.Μ.Η. έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα των οποίων η σύσταση έγινε πριν τις 4 Απριλίου 2011.

3 Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 2/7/2012 έως και 30/09/2012.

 Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

 4. Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία (εγγραφή) εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.