Υποχρέωση πληρωμής ετήσιας μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Όπως γνωρίζετε, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική  δραστηριότητα είναι υποχρεωμένο να εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) (Άρθρο 1, Ν3419/2005) και να καταβάλλει ετησίως τα ενιαία ειδικά τέλη, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία, (Άρθρο 2, Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/31-12-2014, ΦΕΚ 3623/2014 τ.β΄). 

Η καταβολή του ετήσιου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους,  η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αποστέλλει τα εν λόγω τέλη στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Άρθρο 3, Κοινή Υπουργική Απόφαση 79752/31-12-2014, ΦΕΚ 3623/2014/ τ.β΄). Προκειμένου να αποφευχθεί η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να τις εξοφλήσετε έγκαιρα. 

Επίσης οι ατομικές επιχειρήσεις και οι προσωπικές εταιρείες, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης  ( Άρθρο 5, Υ.Α. 79760/31-12-2014, ΦΕΚ 3623/2014 τ.β΄).  

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr.  Οι πληρωμές των οφειλών γίνονται είτε με πιστωτική κάρτα, είτε μέσω οποιουδήποτε web Banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε σε Τράπεζα.

 

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΛΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

Από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.