ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών καλούνται οι υπόχρεοι να υποβάλουν το ειδικό σημείωμα Αυτοελέγχου του ΦΠΑ, το χρονικό διάστημα από 4 μέχρι 8 Ιουλίου

 

Υπενθυμίζουμε ότι΅:

 

Αυτοέλεγχος είναι η δυνατότητα που δίνεται σε μικρές, κυρίως, επιχειρήσεις  και ελεύθερους επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως 150.000 ευρώ για τον εκ νέου προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών τους με τη χρήση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών.(ΜΣΚΚ) Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά, καταβάλλεται το επιπλέον ποσό φόρου και η χρήση θεωρείται ως ελεγμένη.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3842/2010(Άρθρο 79) εξαιρούνται  από τον αυτοέλεγχο μόνο οι επιχειρήσεις των οποίων τα βιβλία χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή ή ανακριβή.

 

Για να θεωρηθεί έγκυρος ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να υποβληθεί και Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου  ΦΠΑ . (Γίνεται μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου είναι μεγαλύτερα από αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία.)

 

Το Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. υποβάλλεται στην αρμόδια Εφορία σε τρία αντίτυπα. Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και 31/12/10,η υποβολή του “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.” πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υποκείμενου και ολοκληρώνεται σε 5 εργάσιμες ημέρες. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον είναι μικρότερος ή ίσος των 300  ευρώ. Εάν είναι μεγαλύτερος, δύναται να καταβληθεί μέχρι και σε 6 μηνιαίες δόσεις

 

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Για όσους περαίωσαν τη χρήση του 2009 πληρώνοντας τον φόρο που ανέγραφαν τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα αλλά είχαν σε εκκρεμότητα πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ, θεωρείται ότι η χρήση του 2009 παραμένει “ανέλεγκτη” και ότι σε περίπτωση υποβολής ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ για τη χρήση του 2010 θα πρέπει να καταβάλουν μαζί με τον ΦΠΑ αυτοελέγχου και ένα επιπλέον ποσό ίσο με το πιστωτικό υπόλοιπο του 2009!