ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι :

 

1)Αναμένεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου (Προϋπολογισμού1,05 δισ.).Αναμένεται, επίσης, ότι στις 24/08 θα δημοσιευθεί η τελική προκήρυξη.(Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε την προδημοσίευση από τον Ιούνιο και οι λεπτομέρειες είναι πλέον γνωστές στους υποψήφιους επενδυτές).Σημειώνουμε  ότι η επιχορήγηση είναι από 55%-65%, απαραίτητη προϋπόθεση ενίσχυσης για μια επιχείρηση είναι να έχει κλείσει τουλάχιστον δύο χρήσεις και να απασχολεί από 0 – 50 άτομα. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 -300.000 Ευρώ και χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά σε σύγκριση με παρόμοια προγράμματα η δημιουργία και η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων. (Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού -π.χ. καταλύματα). Κατά συνέπεια οι επίδοξοι επενδυτές πρέπει να εντείνουν την εγρήγορσή τους, οφείλουν να ενημερωθούν πληρέστερα και να προετοιμάσουν ,χωρίς καθυστέρηση, τις προτάσεις τους!

 

2)Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων-και, μάλιστα, από αυτή την στιγμή αν το επιθυμούν- αρκεί να μην διαθέτουν δική τους επαγγελματική εγκατάσταση και να μην είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.