ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ-ΜΟΧΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1_01

 

ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ-ΜΟΧΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

O ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και το εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ εκπόνησε μελέτη για το ποιοι είναι οι βασικοί τομείς της οικονομίας που μπορούν να λειτουργήσουν σαν μοχλοί ανάπτυξης.

Η μελέτη περιλαμβάνει σύνολο ολοκληρωμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 9 κλάδων.

 Συνοπτικά, οι 9 κλάδοι είναι:

1.Tρόφιμα και βιο-αγροδιατροφή: Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες «αξίες» της ελληνικής οικονομίας. Εμφανίζει όμως αδυναμία σαφούς στόχευσης και προσανατολισμού. Ο τομέας αναζητά νέο εξωστρεφή βηματισμό με έμφαση στην παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων που αναδεικνύουν το Brandname, την ταυτότητα και προέλευση του προϊόντος, την ποιότητά του. Πρέπει να διαμορφώσει ένα νέο όραμα για την ελληνική παραγωγή τροφίμων (π.χ. μεσογειακή διατροφή), να συνδεθεί με άλλους τομείς (π.χ. τουρισμός) και να αναδιαρθρώσει δραστηριότητες (νέες καλλιέργειες, κ.λπ.)

2.Παραγωγή Ενέργειας: Δημιουργείται ένα πεδίο σημαντικής ανάπτυξης με επίκεντρο τον ηλεκτρισμό. Απαιτείται ενίσχυση της εγχώριας κατασκευαστικής βιομηχανίας

3.Εξοικονόμηση ενέργειας: Oι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές στον κτιριακό τομέα( ιδιαίτερα στην τουριστική κατασκευή) καθώς μειώνουν το κόστος λειτουργίας των μονάδων.

4.Περιβαλλοντική βιομηχανία: Η ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων, η παραγωγή «πράσινων» δομικών προϊόντων κ.λ.π. αποτελούν πεδία που εμφανίζουν σημαντική δυναμική.

5.Κλωστοϋφαντουργία: Η ανάπτυξη εξειδικευμένων παραγωγών είναι η τάση που κερδίζει έδαφος. Απαιτείται αξιοποίηση εξελιγμένων πρώτων υλών αλλά και παραδοσιακά υφάσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. μετάξι). Απαιτούνται  στρατηγικές συμπράξεις και συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, και τόνωση της εξωστρέφειας.

6.Κατασκευές και δομικά προϊόντα: Μoναδική διέξοδος-εξαιτίας της κρίσης- φαίνεται να αποτελεί η στροφή στην υλοποίηση έργων σε γειτονικές χώρες.

7.Πληροφορική – Επικοινωνίες: Πρόκειται για το «εργαλείο» που μπορεί να στηρίξει συνολικά τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού συστήματος. Δραστηριότητες που αναμένεται να εμφανίζουν αξιόλογη δυναμική είναι οι εφαρμογές για την κοινωνική δικτύωση, τα κινητά τηλέφωνα, το e-commerce, η ανάπτυξη multimedia content…

8.Υγεία: Ως επιχειρηματικές ευκαιρίες προτείνονται:Η παραγωγή γενόσημου φαρμάκου,  τα φυτικά καλλυντικά, ο εναλλακτικός ιατρικός τουρισμός, κ.λπ.

9.Συσκευασία: Η διεύρυνση της ζήτησης υλικών συσκευασίας μπορεί να προκύψει από την υποκατάσταση εισαγωγών από εγχώρια προϊόντα και ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων συσκευασίας.