(ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ 9)-ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩN ΕΛAIOΛΑΔΩΝ 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9/18.6.2008  Μετάταξη στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών των βρωσίμων ελαιολάδων και λοιπές ρυθμίσεις

 

 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 6. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο». 7. Την Α.Δ.14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 88/4-4-96, σχετικά με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. 9. Την ΚΥΑ Β3-340/92 των Υπουργών Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης- Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, με την οποία καταργήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών. 10. Την απόφαση 28795/293/29-7-2005 του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και όρων για την κατάταξη αντικειμένων και παροχών σε αγορανομικές κατηγορίες και για τη μετάταξη αυτών από μία κατηγορία σε άλλη». 11. Την ανάγκη απελευθέρωσης των τιμών λιανικής πώλησης των βρωσίμων ελαιολάδων δεδομένου ότι διαπιστώθηκε πως η εμπορία –διακίνηση και διάθεση του προϊόντος στην αγορά έχει ομαλοποιηθεί. 12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ‘Αρθρο 1 1. Μετατάσσουμε από την κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους ειδών στην κατηγορία των μη ελεγχομένων ειδών τα κατωτέρω είδη,  ως προς τις τιμές διάθεσης αυτών λιανικώς προς τον τελικό καταναλωτή, ήτοι  :  Ελαιόλαδα των κατηγοριών «εξαιρετικό παρθένο», «παρθένο» και «ελαιόλαδα αποτελούμενα από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα», τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες των ονομαστικών ποσοτήτων (σε λίτρα) 0,10- 0,25- 0,50- 0,75- 1- 2- 3- 5, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 275610/30-10-2003 των Υπουργών Οικονομίας- Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης- Τροφίμων. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η Αγορανομική Διάταξη 6/2008. ‘Αρθρο 2                                                     1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.